Jumaat, 4 Mei 2012
ADAKAH SOLAT JAMAK HANYA TERHAD KETIKA MUSAFIR?
Oleh Mohd Yaakub bin Mohd Yunus

Solat jamak bermakna mengumpulkan dua solat dalam satu waktu.Contohnya mengumpulkan solat Zuhur dan Asar dalam satu waktu ataupun Maghrib dan Isyak dalam satu waktu.Jamak pula ada dua jenis iaitu:

1)                   Jamak Taqdim (yang didahulukan) iaitu mengumpulkan solat Asar bersama Zuhur dalam waktu solat Zuhur atau mengumpulkan solat Isyak dan Maghrib dalam waktu solat Maghrib.

2)                   Jamak Ta’khir (yang diakhirkan) pula ialah mengumpulkan solat Zuhur dan Asar dalam waktu solat Asar atau mengumpulkan solat Maghrib dan Isyak dalam waktu solat Isyak.

Tidak ada yang mempertikaikan tentang bolehnya menjamaksolat ketika berada dalam perjalanan. Terdapat hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahawa Rasulullah s.a.w. memang pernah menjamaksolat ketika bermusafir. Telah Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a bahawa dia berkata: “Inginkah tuan-tuan saya ceritakan perihal solat Rasulullah s.a.w. sewaktu sedang bersafar.” Ujar kami:“Baik.” Katanya:“Jika baginda masih berada di rumah semasa matahari telah tergelincir (masuknya waktu Zohor), beliau jamakkan Zohor dengan Asar (jamak taqdim) sebelum berangkat, tapi kalau belum lagi tergelincir, maka baginda berjalan hingga nanti bila waktu Asar masuk baginda pun berhenti dan menjamaksolat Zuhur dengan Asar (jama ta’khir). Begitu juga jika selagi baginda di rumah waktu Maghrib sudah masuk, baginda jamaklah solat Maghrib dengan Isyak, tetapi kalau waktu belum lagi masuk, baginda terus sahaja berangkat dan nanti bila waktu Isyak tiba, baginda pun berhenti untuk menjamaksolat Maghrib dan Isyak itu.”- Hadis riwayat Imam Ahmad

Kebanyakan umat Islam di Malaysia berpendapat bahawa menjamaksolat hanya dibenarkan kepada mereka yang bermusafir sahaja.Sebenarnya berada dalan keadaan musafir hanyalah salah satu dari faktor yang membenarkan solat dijamakkan. Faktor sebenar yang menentukan samaada solat boleh dijamakkan atau tidak adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang untuk menjalankan ibadah solatnya walaupun dia bukan seorang musafir. Tentang hubungan antara menjamakkan solat dan musafir, Syaikh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin di dalam Majmu’ Fatawa Arkanil Islammenulis: “Jamak itu tidak berkait dengan qasar tetapi terkait dengan keperluan. Apabila sahaja seseorang itu perlu untuk menjamaksolatnya baik ketika dia bermukim mahupun ketika dalam perjalanan maka dia boleh menjamaksolatnya.Oleh kerana itu manusia melakukan jamak ketika hujan yang menyulitkan mereka untuk kembali ke masjid. Juga dibolehkan menjamaksolat bila terjadi angin kencang di musim dingin yang menyukarkan mereka keluar menuju masjid. Juga dibenarkan menjamaksolat jika dia takut keselamatan hartanya atau yang semisalnya.”

Inilah rukhshah (kelonggaran) sebenarnya yang Allah s.w.t. kurniakan kepada hamba-Nya sesuai dengan sifatnya yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maka sewajarnya kita bersyukur atas kurniaan-Nya itu dengan menggunakan rukhshah tersebut dan tidak mencipta batasan-batasan tertentu yang tidak disyari’atkan oleh Allah s.w.t.dan Rasul-Nya s.a.w.. Apatah lagi Rasulullahs.a.w.sendiri pernah menjamakkan solat bukan kerana musafir atau hujan hanya bertujuan untuk memudahkan umatnya. Ini sebagaimana hadis dari Ibnu ‘Abbas r.a, dia berkata:“Nabi s.a.w. bersolat di Madinah (bukan dalam musafir) sebanyak tujuh dan lapan rakaat iaitu dengan menjamak Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isyak” - Hadis riwayat Imam al-Bukhari

Juga telah diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a:“Rasulullah s.a.w. pernah menjamaksolat Zuhur dan Asar serta Maghrib dan Isyak di Madinah (bukan dalam musafir), bukan kerana dalam ketakutan atau hujan.” Lalu orang bertanya kepada Ibnu ‘Abbas: “Kenapa Nabi s.a.w. berbuat sedemikian?” Jawabnya: “Baginda bertujuan agar tidak menyukarkan umatnya.” Hadis riwayat Imam Abu Dawud

Kedua-dua hadis di atas sudah memadai untuk membatalkan pendapat mereka yang hanya menghadkan solat hanya boleh dijamakkan ketika dalam perjalanan kerana Rasulullah s.a.w. menjamaksolatnya ketika baginda berada di Madinah iaitu dalam keadaan bermukim.Malah hadis dari Ibnu ‘Abbas r.a ini dijadikan dalil oleh ulamak untuk membolehkan solat itu dijamakasalkan terdapat keperluan yang mendesak dan sah demi untuk menghindari kesulitan yang dihadapi itu.Malah melalui hadis ibnu ‘Abbas tersebut lafaz “bukan kerana dalam ketakutan atau hujan” secara tidak langsung menunjukkan bolehnya menjamak solat jika kita berada dalam kedua-dua situasi tersebut.Hanya sahaja menjamak solat ketika hujan hanya boleh dilakukan secara berjemaah di masjid dalam bentuk Jamak Taqdin sahaja.

Ada pihak yang menggunakan hadis-hadis seperti ini untuk membolehkan menjamaksolat secara sesuka hati tanpa ada kesulitan. Menurut Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani r.h: Hadis ini tidaklah seperti apa yang disangka oleh banyak para penuntut ilmu bahawa solat (jamak) itu boleh dilakukan bila-bila sahaja tanpa pertimbangan dan tanpa alasanpun… Tetapi jika ada sesuatu yang memberatkan untuk dilaksanakan solat pada waktunya maka ketika itu boleh baginya menjamaksolat demi menghilangkan kesulitan tersebut; baik berupa jamak taqdim ataupun ta’khir. Sesungguhnya alasan syar’i dari solatjamak ini adalah untuk menghilangkan kesulitan dari kaum Muslimin. Maka jika tidak ada kesulitan tidak boleh jamak, dan wajib bagi kita memahami hadis di atas secara sempurna. Dan kesempurnaan hadis tersebut adalah sebagai berikut: “Lalu orang bertanya kepada Ibnu ‘Abbas: “Kenapa Nabi S.a.w. berbuat sedemikian?” Jawabnya: “Baginda bertujuan agar tidak menyukarkan umatnya.” Dengan adanya solatjamak yang dilakukan Rasulullah s.a.w. dalam keadaan mukim dan tanpa uzur turunnya hujan bukan bererti semua orang boleh menjamaksolat tanpa adanya kesulitan.”

Syaikh Abu Ubaidah Masyhur di dalam Al-Qawl al-Mubiin fii Akhthaa’ al-Musholliinpula berkata selain dari dalam ketakutan ataupun hujan yang lebat:“Diperbolehkan menjamaksolat ketika tanah dalam keadaan berlumpur, udara yang dingin, turun salju, sakit, angin kencang bahkan kerana adanya uzur atau kepentingan lain…Ibnu Taymiyyah berkata: “Mazhab Fiqh yang paling longgar dalam masalah menjamaksolat adalah mazhab al-Imam Ahmad. Sebab beliau telah membolehkan menjamak antara dua solat hanya disebabkan adanya keperluan ataupun ketika sedang sibuk.”

Selanjutnya Syaikh Sayyid Sabiq r.hdi dalam kitabnya Fiqhus Sunnahberkata:Dalam Syarah Muslim, Imam al-Nawawi r.h berkata: “Beberapa imam membolehkan jamak bagi orang yang tidak musafir, bila ia ada suatu kepentingan, asal sahaja hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab dari golongan Maliki, dan menurut al-Khaththabi juga pendapat al-Quffal dan al-Syasy al-Kabir dari golongan Syafi’i, juga dari Ishak Marwazi dan dari jemaah ahli hadis, serta inilah pula yang dipilih oleh Ibnul Mundzir.”

Telah jelas bagi kita bahawa solatjamak bukan hanya disyari’atkan ketika dalam musafir. Sekiranya memang ada keperluan yang mendesak maka dibenarkan untuk menjamakkan solat. Hanya apa yang ingin ditekankan jangan kita terlalu bermudah-mudah dalam isu solatjamak ini sehingga menjadi kebiasaan untuk manjamakkan solat tanpa sebab atau kesulitan yang dihadapi seperti diamalkan golongan Syi’ah. Ini adalah kerana hukum asal solat itu adalah mengikut waktu yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. sebagaimana firman-Nya:“Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya.” - al-Nisaa’: 103

Menurut Syaikh Abu Ubaidah di dalam Al-Qawl al-Mubiin fii Akhthaa’ al-Musholliinkaedah umum yang yang disepakati oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah:“Hendaklah setiap solat itu dikerjakan pada waktunya yang telah ditetapkan dan telah dinaskan dalam hadis-hadis Nabi, tanpa mengawalkan atau mengakhirkannya, kecuali jika ada beberapa sebab yang telah disebutkan dalam beberapa kitab fekah dan sebab itu diperkuatkan oleh dalil syari’at yang diakui (keshahihannya).

Semoga kemudahan yang Allah s.w.t. anugerahkan kepada kita dipergunakan secara adil dan bijak. Sesungguhnya Allah s.w.t. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang hanya menginginkan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya. Ini sebagaimana Firman-Nya: “…(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran…” - al-Baqarah : 185

Tiada ulasan: